6133 0115533852 / 0935947533Kazanchiz Addis Ababa, Ethiopia

Day

September 19, 2022
(የፌ.ሥ.ፀ.ሙ.ኮ.መስከረም 8/2015 ዓ.ም አዲስ አበባ) ኮሚሽኑ አገር አቀፍ ዘርፍ-ተኮር የሙስና መከላከል አቅም ግንባታ ሥልጠና ለሥነ-ምግባር እና ፀረ-ሙስና አስፈፃሚዎች እና ባለሙያዎች ሊሰጥ ነው፡፡ ኮሚሽኑ አገር አቀፍ ዘርፍ-ተኮር የሙስና መከላከል አቅም ግንባታ ሥልጠና በየዘርፉ በሚፈጸሙ እና የመፈጸም ሥጋት ከፍተኛ እንደሆኑ በተለዩ ርዕሰ-ጉዳዮች ከመስከረም 10/2015 ዓ.ም ጀምሮ በየዘርፉ በተዘጋጀው መርሃ-ግብር መሠረት ለሥነ-ምግባር እና ፀረ-ሙስና አስፈጻሚዎች እና ባለሙያዎች ይሰጣል።...
Read More