6133 0115533852 / 0935947533Kazanchiz Addis Ababa, Ethiopia

Day

May 19, 2022
በኢፌዲሪ የጤና ሚኒስቴር ግዥ ጠያቂነት የኢትዮጵያ መድሀኒት አቅራቢ አገልግሎት ለ2014 በጀት ዓመት የወባ መከላከያ አጎበር ግዥ ለመፈጸም ኖቬምበር 10-2021 በወጣው የኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጣ በጨረታ ቁጥር Tender No:ICB/EPSA6/MOH-GF/LLINS/MS/23/ ዓለም አቀፍ ግልጽ ጨረታ ከወጣው የግዥ ጨረታ ጋር በተያያዘ የግዥ ሂደቱ “ህግን የተከተለ አይደለም ” የሚል ጥቆማ ለፌደራል የሥነ-ምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ቀርቦ ከየካቲት 8-24/2014 ዓ.ም በአስቸኳይ የሙስና...
Read More